بازی های المپیک

۱۸آبان
گردشگری ورزشی، گامی نو برای تحقق توسعه پایدار

گردشگری ورزشی، گامی نو برای تحقق توسعه پایدار

بام نیوز: با توجه به اینکه ورزش شامل سفرهایی برای بازی و رقابت در کشورهای مختلف است، بنابراین ورزش و گردشگری به هم وابسته هستند و مکمل یکدیگرند.