تیم مستقل زنجان به سبک آلپی

۱۲بهمن
تلاش برای صعود دیواره علم کوه مسیر همدانی ها توسط تیم مستقل زنجان به سبک آلپی برای اولین بار

تلاش برای صعود دیواره علم کوه مسیر همدانی ها توسط تیم مستقل زنجان به سبک آلپی برای اولین بار

بام نیوز: تیم مستقل زنجان به سبک آلپی برای اولین بار دیواره علم کوه مسیر همدانی ها صعود کردند.