تیم ها

۲۳فروردین
تعداد کمی از تیم‌ها وارد بیس‌کمپ اورست شده‌اند

تعداد کمی از تیم‌ها وارد بیس‌کمپ اورست شده‌اند

بام نیوز: ثابت‌گذاریِ مسیر تا کمپ۲ توسط دکتران آبشار یخی انجام شده است.