تیم ورزشی

۱۸اسفند
سهولت دسترسی به اطلاعات؛ شرح وظایف، اختیارات، سازِکارهای مشارکت و آگاهی از تصمیمات و عملکرد بخش‌های مختلف

سهولت دسترسی به اطلاعات؛ شرح وظایف، اختیارات، سازِکارهای مشارکت و آگاهی از تصمیمات و عملکرد بخش‌های مختلف

بام نیوز: سهولت دسترسی به اطلاعات؛ شرح وظایف، اختیارات، سازِکارهای مشارکت و آگاهی از تصمیمات و عملکرد بخش‌های مختلف.