تیم کی 2

۱۹آذر
چهارتیم درk2

چهارتیم درk2

بام نیوز: امسال چهارتیم به رویk2 تنهاهشت هزارمتری که درزمستان صعودنشده تلاش خواهندکردکه احتمال دارد