ثابت گذاری کی 2

۰۵تیر
ورود شرپاهای نپالی به پاکستان جهت ثابت گذاری کی ۲

ورود شرپاهای نپالی به پاکستان جهت ثابت گذاری کی ۲

بام نیوز: شرپاهای نپالی به سرپرستی «مینگما دورچی» شرپا، وارد پاکستان شدند.