ثروت واقعی

۰۵اسفند
ثروت واقعی یک کوهنورد چیست؟

ثروت واقعی یک کوهنورد چیست؟

بام نیوز: دنیای کوهنورد با هیچ مادیاتی قابل مقایسه نیست و قابل خرید و فروش هم نیست چون بی شک یک کوهنورد دل از مادیات و دنیا بریده که کوهنورد شده.