جاده افجه

۲۰اردیبهشت
صعود قله های خورندان + گاوبینی

صعود قله های خورندان + گاوبینی

بام نیوز: در صورت رفتن به افجه برای برگشت به برگ جهان دچار مشکل میشدیم و مسیر دره میان رو یا ابشارهای برگ جهان در صورت شروع بارش، بسیار خطرناک میشد بنابراین فاز سوم را لغو و از همان مسیر صعود به برگ جهان برگشتیم.