جاده کرج

۰۱تیر
برج میدانک / استان البرز

برج میدانک / استان البرز

بام نیوز: حتمالا مدفن یکی ازقلعه بانان ویا اعضای خاندان پادوسپان(1005-45ه.ق)از حکام محلی منطقه رویان در قرن 8تا9 ه.ق است .