جاذبه ی تاریخی

۲۰دی
فواره تروی/رم

فواره تروی/رم

بام نیوز: فواره ی از دوران باروک در شهر رم باقی مانده یکی از معروف ترین آب نماها در جهان است.