جامعه شناسی

۲۹دی
جامعه شناسی و نوسازی در کوهنوردی

جامعه شناسی و نوسازی در کوهنوردی

بام نیوز: تجربیات سنگین کوهنوردان به لحظه هایی تبدیل می شوند که هویت آنها را شکل می دهد.