جانداری

۲۶بهمن
واژه زدن قله

واژه زدن قله

انجمن پزشکی کوهستان ایران: از ظاهر این واژه چنین برداشت میگردد که جانداری یا چیزی مورد شماتت شخصی دیگر واقع شده است.