جانعه شناسی

۱۲اردیبهشت
وندالیسم و نابودی کوه و طبیعت

وندالیسم و نابودی کوه و طبیعت

بام نیوز: وندالیسم واژه ای برگرفته از نام قومی تاریخی در اروپا که به‌دلیل عادت به ویرانگری های گسترده مشهور شدند.