جانپناه شهید مدرس بینالود

۳۱مرداد
مشارکت کوهنوردان در پویش “سهم من از طبیعت”؛ پاکسازی جان پناه شهید مدرس بینالود

مشارکت کوهنوردان در پویش “سهم من از طبیعت”؛ پاکسازی جان پناه شهید مدرس بینالود

انجمن پزشکی کوهستان ایران: پاکسازی جانپناه شهید مدرس بینالود و اطراف آن.