جان پناه امیری

۲۲خرداد
نظافت قله توچال و مسیر و جان پناه امیری تا شیرپلا

نظافت قله توچال و مسیر و جان پناه امیری تا شیرپلا

انجمن پزشکی کوهستان ایران: نظافت قله توچال و مسیر و جان پناه امیری تا شیرپلا