جايگاه شغلی

۰۴اسفند
وضعیت شغلی ایرانیان ساکن امریکا

وضعیت شغلی ایرانیان ساکن امریکا

بام نیوز: به لحاظ جايگاه شغلی نيز هند با ۷۶ درصد، عربستان سعودي با ۶۸.۶ درصد و ايران با ۶۲ درصد سه كشور‌ی‌ند كه به ترتيب مردم آن حائز مشاغل رده‌ بالا در ایالات‌ متحده‌ هستند.