جایزه حفظ محیط کوهستان

۲۴خرداد
جایزه حفظ محیط کوهستان ۲۰۲۱

جایزه حفظ محیط کوهستان ۲۰۲۱

بام نیوز: بیش از ۲۵ پروژه عملیاتی از ۲۷ کشور برای جایزه حفظ محیط کوهستان UIAA 2020-2021 دریافت شده است.