جایگاه سپندان

۱۵اردیبهشت
 مرا به کوه بخوان

 مرا به کوه بخوان

بام نیوز: مرا به کوه بخوان ... آنجا که ویژِگان می ایستند و شیفتن می آغازند.