جراحات ناشی

۰۹فروردین
صاعقه خطرناک است و می تواند مرگبار باشد
در مطلب ارسالی اینگونه مطرح شد:

صاعقه خطرناک است و می تواند مرگبار باشد

بام نیوز: صاعقه خطرناک است و می تواند مرگبار باشد