جریان الکتریکی

۲۷تیر
تعاریف پایه کوهنوردی/ صاعقه

تعاریف پایه کوهنوردی/ صاعقه

بام نیوز: اگر مابين ديدن برق و شنيدن رعد، يك ثانيه فاصله باشد، فاصله آن از شخص در حدود 330 متر است. (سرعت صوت).