جزایر بالئاریک

۰۵فروردین
نخستین صعود مسیری ۵۰ متری با درجه سختی ۹a + / 9b

نخستین صعود مسیری ۵۰ متری با درجه سختی ۹a + / 9b

بام نیوز: ایکر پو موفق به نخستین صعود مسیری ۵۰ متری با درجه سختی 9a + / 9b در «جزایر بالئاریک» اسپانیا شد.