جزایر سقطرا

۱۱اردیبهشت
جزایر سُقُطرا یا سُکوترا مجمع‌الجزایری

جزایر سُقُطرا یا سُکوترا مجمع‌الجزایری

بام نیوز: جزایر سقطرا، زیست‌بومی بسته داره و به همین دلیل گونه‌های جانوری و گیاهی منحصر به فردی در اون دیده میشه.