جزایر ماریتا

۰۲اردیبهشت
هنرمندانه ترین اثر یک بمب | ساحل مخفی ماریتا مکزیک

هنرمندانه ترین اثر یک بمب | ساحل مخفی ماریتا مکزیک

بام نیوز: جزایر ماریتا گروهی از جزایر کوچک خالی از سکنه در چند مایلی سواحل مکزیک هستند.