جزایر ماریت

۱۲اردیبهشت
ساحلی مخفی در مکزیک

ساحلی مخفی در مکزیک

بام نیوز: نام آن "Playa del Amor" یا ساحل عشق است و در جزایر ماریتا درست در کنار ساحل مکزیک قرار گرفته است.