جزایر هونگ

۲۳بهمن
جزایر هونگ

جزایر هونگ

بام نیوز: جزایر هونگ از 4 جزیره کوچک تشکیل شده که در سواحل کرابی قرار دارند.