جزیره خارکو

۰۶بهمن
پناهگاه حیات وحش جزیره خارکو

پناهگاه حیات وحش جزیره خارکو

بام نیوز: جزیره خارک به همراه جزیره خارکو به دلیل ارزشهای فوق العاده اکولوژیکی دارای موقعیت منطقه ای ویژه ای است