جزیره سیسیل

۳۰بهمن
آتشفشان سیسیل بیدار شد

آتشفشان سیسیل بیدار شد

بام نیوز: کوه آتشفشانی اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا بیدار شده و فوران خاکستر، سنگ و گدازه را آغاز کرده است.