جستجو نجات

۰۱دی
برگزاری ‌گردهمایی تخصصی بررسی و بازنگری ‌حادثه کوهنوردی ۵ دی ماه ۱۳۹۹

برگزاری ‌گردهمایی تخصصی بررسی و بازنگری ‌حادثه کوهنوردی ۵ دی ماه ۱۳۹۹

انجمن پزشکی کوهستان ایران: ‌گردهمایی تخصصی بررسی و بازنگری ‌حادثه کوهنوردی ۵ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.