جستجو و نجات در کوهستان

۰۸خرداد
برگزاری دوره آموزشی جستجو و نجات در کوهستان در شهر بشرویه خراسان جنوبی 

برگزاری دوره آموزشی جستجو و نجات در کوهستان در شهر بشرویه خراسان جنوبی 

بام نیوز: دوره آموزشی جستجو و نجات در کوهستان در شهر بشرویه خراسان جنوبی برگزار شد.