جست و جو نجات

۱۸مرداد
اصول جستجو و نجات( SAR ) در کوهستان

اصول جستجو و نجات( SAR ) در کوهستان

 بام نیوز: بهترين شكل تعريف: پيدا كردن و امداد رساني به افرادي كه در مخاطره افتاده اند، تسكين آلام و جراحات وارده بر آنها.