جشنواره مسیر ایران

۰۴مهر
جشنواره مسیر ایران، دانشگاه هنر تهران و با مشارکت دانشگاه های هنر سراسر ایران

جشنواره مسیر ایران، دانشگاه هنر تهران و با مشارکت دانشگاه های هنر سراسر ایران

جشنواره مسیر ایران، دانشگاه هنر تهران و با مشارکت دانشگاه های هنر سراسر ایران برگزار میشود.