جشنواره کتاب کوهنوردی

۱۳آبان
آغاز جشنواره سالانه «فیلم و کتاب کوهستانِ بنف» کانادا، اعلام برندگان بخشِ‌های مختلف جشنواره کتاب
کوه نوشت منتشر کرد:

آغاز جشنواره سالانه «فیلم و کتاب کوهستانِ بنف» کانادا، اعلام برندگان بخشِ‌های مختلف جشنواره کتاب

بام نیوز: با آغاز جشنواره سالانه «فیلم و کتاب کوهستانِ بنف» کانادا، برندگان بخشِ‌های مختلف جشنواره کتاب اعلام شدند.