جعبه کمکهای اولیه

۰۱تیر
حداقل اقلام لازم در جعبه کمکهای اولیه

حداقل اقلام لازم در جعبه کمکهای اولیه

انجمن پزشکی کوهستان ایران: بطور کلی یک جعبه کمک‌های اولیه برحسب نوع نیاز، دارای لوازم و وسایل گوناگونی است. جعبه کمک‌های اولیه یک امدادگر حرفه‌ای با جعبه کمک‌های اولیه مورد استفاده شخصی از نظر نوع وسایل و ملزومات تفاوت دارد.