جعفرپورکبگانی

۲۶آذر
۲۰ میلیارد ریال به شاهین شهرداری بوشهر اختصاص یافت

۲۰ میلیارد ریال به شاهین شهرداری بوشهر اختصاص یافت

بام نیوز: سخنگوی شورای شهر بوشهر گفت: اعضای شورا با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای کمک به تیم شاهین شهرداری بوشهر موافقت کردند.