جعفر درفشان

۳۰مهر
انتصاب مسئول و دبیر کمیته آموزش هیئت والیبال استان بوشهر
انتصاب جدید:

انتصاب مسئول و دبیر کمیته آموزش هیئت والیبال استان بوشهر

بام نیوز: انتصاب جدید در هیات والیبال استان بوشهر .