جعفر دنیوی

۰۶آبان
درود بر موتور سوار ساوجی

درود بر موتور سوار ساوجی

انجمن پزشکی کوهستان ایران: آقای جعفر دنیوی از ورزشکاران موتور کراس این مطلب را نوشته است.