جغرافیای ماندگار

۱۳اردیبهشت
قله کلاه قاضی همدان

قله کلاه قاضی همدان

بام نیوز: از مرز تنهایی، بر فراز این قله به طلوع خورشید هر بامدادان به انتظارنشسته ام و به غروب هر دم به بدرقه سرخ فام آن تا پس کوهها و دشتهای دور به نظاره ایستاده ام .