جلسه دادگاه

۲۸آبان
جلسه دادگاه CَAS برای رسیدگی به پرونده رضا شکاری برگزار شد

جلسه دادگاه CَAS برای رسیدگی به پرونده رضا شکاری برگزار شد

بام نیوز: جلسه دادگاه حکمیت ورزش برای رسیدگی به شکایت باشگاه ذوب آهن از رضا شکاری و باشگاه روبین کازان برگزار شد.