جلسه ماهانه

۱۱بهمن
جلسه ماهانه انجمن کوهنوردی کارگران استان تهران

جلسه ماهانه انجمن کوهنوردی کارگران استان تهران

بام نیوز: جلسه ماهانه انجمن کوهنوردی کارگران استان تهران برگزار شد .