جلو دار

۲۹آبان
نقش هر یک از اعضا در ورزش کوهنوردی
اموزشی:

نقش هر یک از اعضا در ورزش کوهنوردی

گروه اموزشی بام نیوز:هر یک از اعضا با ایفای درست نقش خود میتوانند برنامه ای بدون حادثه و درست را تجربه کنند. ممکنه اشتباه از طرف هر یک از نقش های گفته شده در حین برنامه رخ دهد و بعد از برنامه باید اشتباهات را مرور کرد و علت آن را یافت.