جمعیت ایران

۱۸بهمن
تغییر آب وهوا و کوهستان

تغییر آب وهوا و کوهستان

بام نیوز: آب مورد نیاز 20 درصد جمعیت ایران، یعنی حدود کم و بیش 16 میلیون نفر در استان های البرز و تهران، فقط و فقط از بخش کوچکی از البرز غربی و البرز مرکزی تامین می شود.