جمع آوری

۲۲فروردین
حرفی برای گفتن..

حرفی برای گفتن..

بام نیوز: تعهد وپاسداری از حرمت کوهستان مصلحت جویی وگذشت از منافع شخصی می باشد لذا صداقت درکردار وعزم ملی بدور از شعار وحاشیه در موفقیت و کامیابی مؤثر خواهد بود.