جمهوری دموکراتیک کنگو

۱۶آذر
جمهوری دموکراتیک کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو

بام نیوز: جنگل‌های وسیع این کشور نیز بیش از نیمی از ذخایر الوار آفریقای جنوب صحرا را در خود جای داده‌اند.