جمهوری مقدونیه شمالی

۱۴بهمن
جمهوری مقدونیه شمالی

جمهوری مقدونیه شمالی

بام نیوز: از آنجا که تقریباً یک چهارم جمعیت آن بیکار هستند، اسکوپیه تلاش دارد با عضویت در اتحادیهٔ اروپا، تا حدودی بر مشکلات خود فائق آید.