جنس کوله

۲۰اردیبهشت
ویژگي هاي کوله پشتی

ویژگي هاي کوله پشتی

بام نیوز: برای هر برنامه از کوله پشتی که حجم آن مناسب برنامه باشد استفاده می کنیم .