جنوب شرقی توده ماکالو

۰۶خرداد
سالگرد اولین صعود پتانگ‌تسه

سالگرد اولین صعود پتانگ‌تسه

بام نیوز: پتانگ‌تسه همچنین در لبه شمالی یخچال طبیعی کانگشونگ به سمت شرق قرار گرفته است.