جنوب پایتخت

۰۹بهمن
مجتمع دفع و ‌پردازش ‌پسماند آرادکوه منشاء بوی بد تهران است

مجتمع دفع و ‌پردازش ‌پسماند آرادکوه منشاء بوی بد تهران است

بام نیوز: نیمی از بوی بد در جنوب پایتخت مربوط به مجتمع دفع و ‌پردازش ‌پسماند آرادکوه است.