جنگلی خرما

۳۰فروردین
منطقه جنگلی خرما سیسکو

منطقه جنگلی خرما سیسکو

بام نیوز: نام این جنگل زیبا در حقیقت از دو عبارت خُر و  مه به معنای افتاب و مهتاب گرفته شده و برخی دیگر معتقدند نام منطقه جنگلی خرما از خواهر بابک خرمدین برمیاید.