جنگل الیمستان

۰۴مهر
مازندران، آمل، جنگل الیمستان

مازندران، آمل، جنگل الیمستان

بام نیوز: الیمستان جنگلی رویایی و مه آلود است که در کنار روستایی به همین نام قرار دارد.