جنگل های بلژیک

۱۰آبان
 ترافیک هفتاد ساله در جنگل های «Chatillion» بلژیک

 ترافیک هفتاد ساله در جنگل های «Chatillion» بلژیک

بام نیوز: جنگلی که در آن برخورد با ترافیک خودروهای قدیمی که بسیار جالب و دیدنی است.